Радехівська міська територіальна громада

Львівська область, Червоноградський район

Мандзя Ірина Володимирівна

Начальник відділу - головний бухалтер


Електронна пошта: mr_radehiv@ukr.net


Телефон: не зазначено

Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності Радехівської міської   ради є самостійним підрозділом та виконує функції бухгалтерської служби. Веде безперервний бухгалтерський облік за меморіально-ордерною системою по Радехівській міській раді з додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, національних положень (стандартів), а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності. Складає на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та iншу звітність (декларацiї) в порядку, встановленому законодавством. Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти. Забезпечує облік грошових коштів, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом. Забезпечує нарахування та виплату в установлені терміни заробітної плати працівникам установи. Забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів, даних бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.